www.tansad.nl

A & I Kantoorinrichting (Kamer van Koophandel: 35029813) verleent u hierbij toegang tot www.tansad.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
A & I Kantoorinrichting behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

A & I Kantoorinrichting spant zich in om de inhoud van www.tansad.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op www.tansad.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van A & I Kantoorinrichting.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.tansad.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met A & I Kantoorinrichting. Voor op www.tansad.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan A & I Kantoorinrichting nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij A & I Kantoorinrichting.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van A & I Kantoorinrichting, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.